kykburs | Konular | Kitaplar

Tekfen Vakfı Burs BaşvurusuTEKFEN VAKFI BURSU ÖDEME SÜRESİ VE ŞARTLARI

VAKIF Yönetim Kurulu’nca her yıl tespit edilen ve ilgili internet sitesinde burs ödeme planı başlığı altında açıklanan burs ücretleri, VAKIF tarafından belirlenen zamanlarda BURSİYER adına açılan bir banka hesabına yatırılır.

Burstan yararlanabilmek için BURSİYER’in okulundan, herhangi bir ÖZEL kurum veya kuruluştan herhangi bir ad altında ücret, tahsil bursu, herhangi bir toplu veya düzenli ödeme almıyor olması şarttır. İşbu sözleşmenin imzalanma tarihinden sonra BURSİYER tarafından herhangi bir ad altında başka bir ÖZEL kurum ya da kuruluştan alınacak ödemeler de bu madde kapsamına girmekte olup, VAKIF açısından ilgili durumun tespiti, işbu sözleşmenin 4. maddesi hükümlerinin uygulanması sonucunu doğuracaktır.

BURSİYER’in burs alabilmesi için öğrenime ara vermemiş olması ve öğrenimini VAKIF Burs Yönetmeliği ve VAKIF Burs Tahsis Kriterleri dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak aksaksız devam etmesi şarttır.

Bursunun devamı için BURSİYER’in her eğitim yılı sonunda tam not üzerinden Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirlenen ortalamayı tutturması şarttır. Bu ortalamanın tutturulmaması veya kredili/kredisiz, seçmeli/zorunlu herhangi bir dersten kalınması halinde burs, bir kereye mahsus olmak üzere, 1 seneliğine dondurulur. BURSİYER’in bir sonraki eğitim yılında istenilen başarı kriterini yerine getirdiğini belgeleyerek burs kaydını yenilemesi halinde, bursu devam ettirilir.

4.) BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BURSİYER burs tahsis edildikten sonra başka bir ÖZEL kurum, kuruluş ya da vakıftan yeni bir burs almaya hak kazanması halinde durumu derhal, en geç 1 hafta içinde VAKIF’a yazı ile bildirmeye mecburdur. İşbu durumda BURSİYER, VAKIF tarafından kendisine ödenmekte olan bursun kesileceğini peşinen kabul eder ve o tarihe kadar almış olduğu ödemeleri tek seferde iade eder.

BURSİYERİN öğrenimini tamamladığını VAKIF’a bildirmediği, sözleşmede ve müracaat formunda beyan ettiği bilgilerin ve ibraz ettiği belgelerin gerçeği yansıtmadığının ya da burs tahsis edildikten sonra başka bir özel kurum ya da vakıftan yeni burs aldığının tespiti halinde, bursunun kesileceğini, VAKIF’tan aldığı tüm ödemeleri ve burs miktarının 1,5 katı tutarındaki cezai şartı, tahsis tarihinden itibaren işlemiş yasal faizi ile birlikte Vakfın ilk yazılı talebini takiben 7 gün içinde ödeyeceğini, 7’inci günün dolması ile temerrüde düşmüş olacağından, başkaca herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın işbu maddede belirtilen tutarı kanuni faizi ile birlikte nakden, def’aten ve peşinen ödeyeceğini, ödememe halinde Vakıf tarafından ödenmek zorunda kalınacak her türlü icra, dava masrafları vekalet ücretleri ile işleyecek faizleri ve diğer tüm giderlerden de sorumlu olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

Yüksek öğrenim kurumlarında (Meslek Yüksekokulu, Üniversite) okuyan BURSİYER, Tekfen Vakfı gerekli gördüğü taktirde Tekfen grup şirketlerinden birinde, burs aldığı sürece 1 kereye mahsus 1 ay süreyle staj yapmayı peşin kabul eder.

BURSİYER, öğrenimini bitirdiğinde durumu en geç bir ay içinde VAKIF’a bildirmeye mecburdur.

5.) UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK TARİHİ

Bu sözleşmede yazılı bulunmayan veya tereddüte düşülen hususlarda VAKIF Burs Tahsis Kriterleri (ek-1), VAKIF Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlar ile Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun’un ilgili hükümleri uygulanır.

5 maddeden ibaret işbu sözleşme tarafların rıza ve anlaşmalarıyla / / 2012 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Tekfen Vakfı Burs başvurusu için tıklayın


1 yorum

burs

unuversiteye gidecek durmum yok o yuzden yardım bekliyorm

21.09.2015 - onur