kykburs | Konular | Kitaplar

Elginkan Vakfı Burs Başvurusu

Eğitim bursu veren vakıflardan biride elginkan vakfıdır..vakfın burs başvurusu ve burs ile alakalı yönetmelik v eşartları burada yer almaktadır

BURS ADAYLIK VE BAŞVURU ŞARTLARI

I. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Madde 5- Elginkan Vakfı burs programından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilirler.

II. Maddî İmkânları Yetersiz Olmak

Madde 6- Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

III. Başarılı Olmak

Lisans Bursları

Madde 7- Vakıf bursları lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; maddî imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir.

Üniversiteye ilk girişte ÖSYM giriş puanı başarı kriteri olarak alınır. Ara sınıf öğrencileri için burs, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı not ortalaması; bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az CB, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Lisansüstü Bursları (Yüksek Lisans ve Doktora)

Madde 8- Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı ve maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Tezli yükseklisans ve doktora için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az BB/AA, 3.00/4.00 veya 80/100 olması şarttır. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun ülkemizin kültürel gelişimine ve sanayinin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.

III. Diğer Şartlar ve Özellikler

Madde 9- Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların; lisans eğitimi düzeyinde 23; tezli yükseklisans düzeyinde 26; doktora düzeyinde 30 yaşından büyük olmamaları şarttır.

Madde 10- Lisansüstü burslarına başvurularda, adaylardan tez danışmanları ya da diğer öğretim üyelerinden talep ederek alacakları, Vakfa hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu istenir.

BURS TAHSİS SÜRECİ

Burs Komisyonunun Oluşturulması

Madde 11- Burs Komisyonu, Yönetim Kurulu’nun Vakfı temsilen kendi üyeleri ve/veya Vakıf Yöneticileri arasından belirleyeceği iki temsilci ile Vakıf Mütevelli Heyeti’nde temsil edilen ve Yönetim Kurulu’nca uygun görülen devlet üniversitelerinin temsilcilerinden oluşur. Söz konusu Üniversiteler Burs Komisyonu’nda yer alacak temsilcilerini belirleyerek, isimlerini Vakfa bildirir. Burs Komisyonu’nda yer alan Üniversiteler ile Vakıf arasında işbu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla işbirliği tesis edilir. Üniversiteler kontenjanların lisans ve lisansüstü öğrencilere duyurulmasını, başvuruların kabulü ve ön değerlendirmesinin yapılmasını üstlenirler, bunun için kendi bünyelerinde gerekli sistemi oluştururlar.

Kontenjanların Tesbiti ve Duyurulması

Madde 12- Her Üniversite için yıllık kontenjan miktarı; bursların türleri, miktar ve süreleri Vakıf bütçesinde bu iş için ayrılan ödeneğe uygun olarak Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu bilgiler gerekli işlemlerin yapılabilmesini teminen ilgili üniversite temsilcilerine duyurulur. Kontenjanların lisans ve lisansüstü öğrencilere duyurulması Üniversiteler tarafından gerçekleştirilir.

Bursun Süresi

Madde 13- Vakıf Bursları genel ilke olarak Ekim ayında başlamak üzere yılda 12 ay süre ile verilir. Lisans eğitiminin son yılında (tıp fakülteleri haricinde lisans eğitiminde dördüncü yıl, tıp fakültelerinde altıncı yıl) mezuniyet ayı olan Haziran ayından sonra ödeme yapılmaz.

Vakıf bütçe imkanlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfları için azami bir yıl, tıp fakülteleri haricinde lisans eğitimi için azami 4 yıl, tıp fakülteleri için azami 6 yıl, lisansüstü öğrenciler için yüksek lisans programında azami 2 yıl, doktora programında azami 4 yıllık süre için verilir.

Başvuru

Madde 14- Vakıf bursu için başvurular, Üniversitelere gönderilen örneği ekli Öğrenci Başvuru Belgesi ile yapılır. Bu yönetmeliğin İkinci Bölüm'ünde sıralanan adaylık şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, Üniversitesinden temin edeceği Öğrenci Başvuru Belgesini doldurur ve gerekli diğer belgeleri de ekleyerek Üniversitesinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na veya Üniversitenin bu konuda görevlendireceği birime teslim eder.

Madde 15- Yapılacak başvurularda, Öğrenci Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

a) Nüfus Cüzdanı Örneği,

b) Adli Sicil Belgesi,

c) Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi ile gerekirse Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından alınacak belge,

d) Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarı yıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve Üniversite tarafından onaylanmış belge,

e) Lisansüstü öğrenimine yeni kaydolan adaylar için başarı belgesi olarak adayın lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi ve tezli yükseklisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite’den alınmış belge ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu,

f) Lisansüstü öğreniminin ileri yıllarındaki adaylar için başarı belgesi olarak lisansüstü öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını gösteren not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi; varsa yayın listesi ve bu yayınlardan birer kopya; ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu,

g) Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Adayların Seçilmesi

Madde 16- Vakıf bursiyerlerinin seçimi iki aşamada gerçekleştirilir. İlgili her üniversitenin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na veya Üniversitenin bu konuda görevlendirdiği birime sunulan öğrenci başvuru belgeleri Üniversite Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. Üniversite, kendilerine başvuruda bulunan adayları inceleyerek, üniversitesine ayrılmış kontenjanın iki katı kadar sayıda adayı seçerek Vakfa bildirir.

Madde 17- Bursların verilmesinde başarı ve maddi durum kriteri dikkate alınır. Burs Komisyonu, adayları bu kriterlere göre sıraya koyar ve bir tutanak hazırlar. Burs Komisyonu tutanağında burs tahsisi için seçilen adayların adlarını soyadlarını ve başarı derecelerini sırayla gösteren burs tahsis cetveli ve her adayın Öğrenci Başvuru Belgesi ve ekleri bulunur. Burs Komisyonu, tutanağı ve eklerini bir yazı ile Ekim ayı içerisinde Yönetim Kurulu’na gönderir.

Burs Tahsisi

Madde 18- Öğrenciye bursun tahsisi Yönetim Kurulu’nca yapılır. Yönetim Kurulu başvuran adayların durumlarını Burs Komisyonu tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister, mülakat yapar ve nihai kararı verir.

Vicdanî Yükümlülük

Madde 19- Her Vakıf Burslusu, kendisini Vakıf ailesinin bir ferdi sayar ve Vakfın gelişmesine katkıda bulunmayı, hayata atıldıktan sonra kendisi gibi başka bir öğrenciye imkanları ölçüsünde maddi destek sağlamayı görev bilir. Bu, vicdanî bir sorumluluktur.

Bursun Ödenmesi

Madde 20- Burs tutarı lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde farklıdır. Burs tutarlarını ve yıllık artış oranlarını Yönetim Kurulu belirler. Vakıf, seçilen öğrencilerin aylık burslarını Ekim ayı başından geçerli olmak üzere banka hesaplarına havale eder.

Bursun Devam Koşulları ve Kesilmesi

Madde 21- Bursun devam edebilmesi için yaz dönemi gelen transkriptlerinde, altyıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan, AGNO’nun (okulun başlangıcından itibaren tüm yarıyıllar için hesaplanan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az CB, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 olup, bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanması gerekmektedir.

Lisansüstü Bursları

Madde 22- Tezli yüksek lisans ve doktora bursunun devamı için öğrencinin genel not ortalamasının bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede en az BB, 4.00 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.00, 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 80 olması şarttır.

Madde 23- Vakıf bursunu aldıktan sonra; Kredi ve Yurtlar Kurumu Geri Ödemeli Öğrenci Kredisi hariç başka yerden benzeri destek bulan ve kabul eden öğrencinin bursu kesilir. Üniversitelerin uluslararası değişim programlarına üniversitelerinin onayı ile katılan öğrencinin bursu 1 yıla kadar uzatılabilir ve bu dönemde de bursu ödenmeye devam eder.

Bursun devamı süresince taksirli suçlar dışında bir suçtan dolayı paraya çevrilmiş dahi olsa 1 aydan ziyade hapis veya daha ağır bir ceza ile mahkûm olanlar ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Yurtlar Yönetmeliği uyarınca ceza alan; herhangi bir nedenle Üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt donduran öğrencilerin bursları kesilir. Bu durumların söz konusu olması halinde, bursiyer en geç 15 gün içerisinde Vakfa bildirimde bulunmak zorundadır. Burs tahsisinin kaldırılmasını gerektiren nedenin resen öğrenilmesi halinde burs kesilir ve var ise haksız ödeme ilgiliden geri alınır. Ayrıca durumu bu yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen öğrencinin de bursu kesilir.

Bursun tahsisinde maddi imkanları yetersiz olmak gerek koşuldur. Öğrencinin durumu ile ilgili bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği Vakıf tarafından yapılan araştırma sonucunda kesin olarak tespit edildiği takdirde burs Vakıf tarafından kesilir ve o tarihe kadar bursluya yapılan ödemelerin, Vakıf tarafından geri ödenmesi talep edilir. Burs almaya başladıktan sonra maddî durumu iyileşen burslu, bursunun kesilmesini ister.

Eğitim Boyu ve Sonrası Etkinlikler

Madde 24- Vakıf Bursluları, eğitimleri boyunca veya sonrasında Vakıf’ca düzenlenecek burs ve ödül dağıtım törenlerine ve sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılmayı görev bilirler.

Elginkan Vakfı Burs Başvurusu yorumları

 • Image Description
  vahdettin
  04.11.2014

  saygıdeğer büyüklerimiz maddi imkansızlıklardan dolayı sizlerden istiyorum saygılarımla

 • Image Description
  abdulbaki
  02.12.2014

  ben bir ünivrsite öğrencisi olarak param yok.benim babam vefat etti. ben bi üniversite adayını ve bi anneme bakıyorum gelirimiz bi 500 milyon sadece. hiç bi para yok cebimde evde bazen yiyecek kalmıyor.sizden bana burs verimesini arz ederim.

 • Image Description
  kinem kaya
  27.07.2015

  ÇORUM HİTİT ÜNİV. TARİH BÖLÜMÜ OKUYACAĞIM . DEVLET BÜNYESİNDE KALIYORUM .YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

 • Image Description
  Misafir
  04.09.2015

  bende universite okuyorum babam vefat etti. durumumuz yok sızden burs ıstıyorum